WBSO subsidie nieuws

Pienter overgenomen door Hezelburcht

We zijn verheugd te kunnen melden dat Pienter Subsidieverwerving vanaf 1 januari 2018 onderdeel is geworden van Hezelburcht Subsidieadviesbureau. De locatie van Pienter in Apeldoorn wordt toegevoegd als nieuwe Hezelburcht vestiging, vanaf 15 januari onder de naam Hezelburcht Pienter. Vanuit Apeldoorn zullen we met hetzelfde team, versterkt met de expertise van de Hezelburcht organisatie, de subsidiebelangen van onze klanten blijven behartigen.

Acquisition of Pienter by Hezelburcht group
We are proud to announce that, as from January 1st, Pienter Subsidieverwerving has become part of the Hezelburcht organisation. Hezelburcht is a leading Dutch consultancy firm in the field of subsidies and corporate finance with office locations, apart from Apeldoorn, in Amsterdam, Den Haag, Nijmegen, Eindhoven and Brussels. As from today, our new business name is Hezelburcht Pienter. With the same team, we'll continue to take care of our clients' subsidy interests.6 oktober 2017 - Staatssecretaris honoreert WOB-verzoek inzake innovatiebox

De Staatssecretaris van Financiën heeft naar aanleiding van een WOB-verzoek 43 documenten openbaar gemaakt die betrekking hebben op de innovatiebox. Er werd verzocht om informatie over de toepassing door de Belastingdienst van de fiscale regels die betrekking hebben op de innovatiebox. Het WOB-verzoek betrof de openbaarmaking van documenten uit de afgelopen vijf jaar.

De openbaar gemaakte documenten hebben op:
1. De toetsingskaders bij het van toepassing verklaren van de innovatiebox.
2. De toetsingskaders bij het vaststellen van het percentage van de winst dat toegerekend kan worden aan speur- en ontwikkelingswerk.
3. De criteria die van belang zijn bij de toerekening van een percentage van de winst aan speur- en ontwikkelingswerk en in welke mate zij van belang worden geacht.
4. Het (interne) beleid c.q. de nadere uitvoeringsregels c.q. de uitleg van de Belastingdienst met betrekking tot toepassing van de innovatiebox.
5. Instructies, handvatten, standpuntbepalingen en inlichtingen van kennisgroepen, coördinatiegroepen e.d. van de Belastingdienst binnen deze groepen en daarbuiten.
 
De gepubliceerde stukken naar aanleiding van het Wob-verzoek kunt u hier vinden.

Bron: www.rijksoverheid.nl26 september 2016 - Belastingplan 2017: goed nieuws voor startende innovatieve ondernemers

Dga’s van startende innovatieve bedrijven zijn onder bepaalde voorwaarden niet langer verplicht om een salaris van ten minste €44.000 uit hun bv te halen. Vanaf 2017 kunnen zijn volstaan met het wettelijk minimum loon, ca. € 20.000. De maatregel is bedoeld om start-ups te stimuleren.
Voor beginnende ondernemers van wie het bedrijf weinig of geen winst maakt, is het lastig de dga een ‘gebruikelijk loon’ te verschaffen. Wel kan in overleg  met de Belastingdienst een lager loon worden vastgesteld. Maar dat ervaren de startende ondernemers als tijdrovend.

Het gebruikelijke loon kan vanaf 2017, zonder tussenkomst van de Belastingdienst worden verlaagd. Om hiervoor in aanmerking te komen moet voor het bedrijf van de dga wel eenS&O-verklaring voor starters zijn afgegeven.
De verlaging van het gebruikelijk loon voor innovatieve start-ups geldt voorlopig tot en met 2021. Na drie jaar wordt de versoepeling geëvalueerd.

Bron: Het Financieele Dagblad, 24 september 2016


September 2016 - WBSO 2017

Vandaag, op Prinsjesdag, zijn de kabinetsplannen voor 2017 gepubliceerd. De belangrijkste punten voor de WBSO zijn:
1. De percentages van de S&O-afdrachtvermindering (WBSO) voor 2017 blijven ongewijzigd ten opzichte van 2016. Dit wil zeggen dat ook in 2017 de WBSO subsidie bestaat uit een bijdrage van 32% over de eerste € 350.000 aan subsidiabele kosten en 16% over het meerdere.
Zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor een verhoging van de zelfstandigenaftrek. De bedragen zullen later worden geïndexeerd. Zodra deze bedragen bekend zijn, zullen we dit publiceren op onze website.
2. Het WBSO budget wordt in 2017 verhoogd van € 1.143 miljoen in 2016 naar € 1.205 miljoen in 2017. In de jaren na 2017 neemt het budget met € 85 miljoen toe. 

Bron: Miljoenennota 2017

 

 

Juni 2016 - Wijzigingen innovatiebox 2017

Met een voorlopig ambtelijk concept heeft het kabinet bekend gemaakt hoe het de Innovatiebox wil wijzigen. Een belangrijke voorgestelde wijziging is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen ‘kleine’ en ‘andere’ belastingplichtigen. Daarnaast wordt een beperking aangebracht aan de toerekenbare winst. Het idee achter de beperking in toerekenbare winst is dat aan de hand van de uitgaven van de belastingplichtige wordt bepaald of een onderneming over voldoende economische aanwezigheid (‘substance’) beschikt in Nederland.
Voor alle belastingplichtigen blijft de S&O-verklaring/WBSO-verklaring gelden als voorwaarde voor toegang tot de Innovatiebox.
De definitieve plannen, die naar verwachting op Prinsjesdag worden gepresenteerd, zullen waarschijnlijk per 1 januari 2017 van kracht worden.
 
Zodra de definitieve plannen bekend zijn, zullen we deze uiteraard publiceren op onze website.

 

September 2015 - Veel veranderingen op komst voor de WBSO in 2016

Als onderdeel van het Belastingplan 2016 en de daarbij behorende Memorie van Toelichting heeft het Kabinet haar plannen kenbaar gemaakt voor het innovatiebeleid in 2016. Onderstaand de gevolgen voor de WBSO en de RDA (Research & Development Aftrek). De belangrijkste wijzigingen betreffen: 

1. Gewijzigde percentages
Een gewijzigde tariefstelling van de subsidie. De grens tussen de eerste en de tweede schijf verandert. Deze ligt nu nog op € 250.000 en wordt verhoogd naar € 350.000. Het subsidietarief verandert ook. Het tarief voor de eerste schijf ligt nu op 35%, maar wordt in 2016 32%. Het tarief in de tweede schijf ligt nu nog op 14%, maar wordt in 2016 16%. Voor startende en jonge bedrijven (“technostarters”), wordt het tarief van de eerste schijf verlaagd van 50 naar 40%. Voor gevestigde bedrijven geldt dat de veranderingen verschillend kunnen uitpakken. Afhankelijk van de hoeveelheid S&O-uren en R&D-kosten, zal het per saldo voordeliger of minder voordeliger worden. Voor een grote groep bedrijven zal het grosso modo gelijk blijven.   

2. Minder indieningscategorieën
De indieningscategorieën “analyse van de technische haalbaarheid” en “technisch onderzoek” vervallen. Het zijn indieningscategorieën waarvan relatief weinig gebruik wordt gemaakt.   
 
3. WBSO en RDA gaan samen
De derde en meteen het meest in het oog springende wijziging van de vernieuwde WBSO-regeling is dat de RDA (Research & Development aftrek) wordt samengevoegd met de WBSO. Het voordeel daarvan is dat nu zowel WBSO als de RDA via de loonheffing te verrekenen zijn.
Het berekenen van de kostengrondslag voor de RDA gaat ook veranderen voor zover dit de  forfaitaire methode betreft. Deze zal in de nieuwe situatie te berekenen zijn door de eerste 1.800 S&O-uren in een kalenderjaar te vermenigvuldigen met € 10,= en de overige S&O-uren met € 4,=. Voorbeeld: Bij 2.000 uren zal de grondslag dus € 18.800 bedragen (1.800 x € 10 + 200 x € 4). 

4. Programmatuur
De vierde belangrijke verandering is dat het begrip programmatuur wordt “verduidelijkt”. In feite betreft het een inperking van de werkzaamheden die tot speur- en ontwikkelingswerk worden gerekend v.w.b. de programmatuurontwikkeling.
In de wettekst verandert niet zoveel, maar volgens de toelichting zullen het technische ontwerp, de beschrijving van architectuur en instructies en natuurlijke taal buiten de definitie van programmatuur (ontwikkeling) vallen, zolang er niet wordt geprogrammeerd in een formele programmeertaal. Het is nog niet helemaal duidelijk wat hier de implicatie van is. Vooralsnog lijkt de huidige toelichting op de beoogde wetswijziging een bevestiging van de aangescherpte  beoordelingspraktijk, zoals deze in de afgelopen jaren al te bemerken was.
 
Tot slot zijn er nog allerlei andere aanpassingen beschreven in de plannen, die met name te maken hebben met praktische zaken rondom het indienen van de aanvraag, het melden van de realisatie, etc. Al met al wordt het bed v.w.b. WBSO en RDA weer eens keer flink opgeschud, wat op zichzelf een goede zaak te noemen is!

 

Juli 2015 - Kabinet voegt de WBSO en RDA subsidieregeling samen

Minister Kamp voegt de twee belangrijkste subsidieregelingen voor het bedrijfsleven samen; de RDA subsidieregeling gaat op in de WBSO subsidieregeling. 

Met deze beslissing komt Kamp tegemoet aan de kritiek op de RDA. De RDA subsidieregeling is een fiscale subsidie op kosten en uitgaven van innovatie-activiteiten, in de vorm van een lagere winstbelasting. Dit is niet geschikt voor veel jonge innovatieve bedrijven, omdat deze vaak in de eerste paar jaar nog geen winst maken. 
Na samenvoeging van de twee regelingen worden beide subsidies uitgekeerd in de vorm van een lagere loonbelasting. Hierdoor hebben bedrijven die nog met aanloopverliezen kampen, toch fiscaal voordeel. Ondernemers krijgen straks dus nog maar één beschikking.
De beoogde datum van inwerkingtreding van de geïntegreerde regeling is 1 januari 2016. 

De voordelen op een rij:

  • Eén beschikking,

  • Eenduidige verrekening. Verrekening van WBSO en RDA via de loonheffing i.p.v. WBSO verrekening via loonheffing en RDA via winstbelasting.

  • De regeling is beter geschikt voor startende ondernemingen.

  • Het voordeel blijft straks in Nederland. Door de huidige verrekening via de winstbelasting lekt het RDA-voordeel bij bedrijven met een buitenlandse fiscale moeder nu nog wel eens weg naar het buitenland.

Bron: Het Financieele Dagblad, woensdag 8 juli 2015

 

Januari 2015 - Bedragen S&O-aftrek voor zelfstandigen verhoogd

IB-ondernemers (zzp-ers, VOF’s, eenmanszaken) kunnen via de WBSO hun loonkosten voor R&D verlagen. Zij kunnen een vast bedrag van de belasting aftrekken, de zogenoemde S&O-aftrek voor zelfstandigen.

Deze S&O-aftrek voor zelfstandigen bedraagt in 2015 € 12.421, dit was in 2014 € 12.310.
Voor jonge ondernemingen is er zelfs nog een aanvullende aftrek van € 6.213, in 2014 was dit nog € 6.157. Voor jonge ondernemingen bedraagt de S&O-aftrek dus totaal € 18.635.
De zelfstandige moet ten minste 500 R&D-uren per kalenderjaar maken. 
Lees meer >

Bron: www.RVO.nl

 

September 2014 - Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2015 gepresenteerd.
Wat verandert er voor de WBSO en RDA subsidieregeling?

De WBSO percentages voor 2015 gelijk aan die van 2014. Deze bedragen:
- het percentage van de 1e schijf is 35%;
- het percentage van de 1e schijf voor starters is 50%;
- de bovengrens van de 1e schijf is € 250.000;
- het percentage van de 2e schijf is 14%;
- de maximale bijdrage per fiscale eenheid per jaar, is € 14 miljoen;
de bedragen voor de zelfstandigenaftrek inclusief de extra aftrek voor starters zullen nog worden geïndexeerd.
Het RDA-percentage blijft eveneens gehandhaafd op 60%.

Voorts wordt een passage uit de wet WVA met ingang van 2016 geschrapt. Het gaat om de passage waarin is geregeld dat niet-ondernemers (kennisinstellingen) die opdrachten kregen voor het verrichten van S&O vanuit het Nederlandse bedrijfsleven gebruik kunnen maken van de WBSO. Het zg. contract-research wordt dus binnen de WBSO afgeschaft.

Het beschikbare budget voor de S&O-afdrachtsvermindering in 2015 bedraagt € 794 miljoen. Het beschikbare budget voor de RDA in 2015 bedraagt € 238 miljoen.


Bron: www.RVO.nl


 

7 augustus 2014 - Uitspraak in geschil over beoordeling programmatuurprojecten

Op 10 juli heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven een uitspraak gedaan in een zaak waarin de beoordeling van de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur in het kader van de WBSO centraal stond.


Bij de beoordeling van programmatuurprojecten toetst RVO.nl of er sprake is van het oplossen van technische knelpunten bij het omzetten van het ontwerp van een systeem naar de feitelijke programmatuur. Het College oordeelde dat deze voorwaarde te strikt is. Ook buiten het daadwerkelijk programmeren (coderen) kan er sprake zijn van het oplossen van technische knelpunten.
 
Gevolgen uitspraak
Als gevolg van de uitspraak mag een verzoek om een S&O-verklaring voor een programmatuurproject niet meer worden afgewezen louter met als motivering dat er geen sprake is van ontwikkeling, omdat de aanvrager niet zelf programmeert. Er moet ook worden nagegaan of er in de andere fasen van het project technische problemen worden opgelost.
Lees de volledige uitspraak hier >

Bron: www.RVO.nl


17 September 2013 - Wijzigingen WBSO en RDA 2014
Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2014 gepresenteerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:
Voor de WBSO:
- de bovengrens van de 1e schijf wordt verhoogd van € 200.000 naar € 250.000 ;
- het percentage van de 1e schijf gaat van 38% naar 35% ;
- de verrekening van een S&O-verklaring die een deel van het jaar betreft, kan met de loonheffing in het hele jaar verrekend worden ;
- iedere ondernemer kan in 2014 een jaaraanvraag indienen.
Verder blijft:
- het percentage van de 1e schijf voor starters 50% ;
- het percentage van de 2e schijf 14% ;
- het plafond € 14 miljoen.
De bedragen voor de S&O-aftrek voor zelfstandigen, inclusief de extra aftrek voor zelfstandige starters, zullen worden geïndexeerd. Zodra deze bedragen bekend zijn zullen we dit publiceren op onze website.
Het budget voor de WBSO bedraagt in 2014 € 740 miljoen.
Voor de RDA:
Het percentage van de RDA gaat van 54% naar 60%.
Het budget voor de RDA bedraagt in 2014 € 302 miljoen.
Wilt u meer informatie over de WBSO of subsidiemogelijkheden voor uw onderneming? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Bron: Agentschap NL


28 december 2012 - Staatsecretaris Weekers van Financiën gaat het gebruik van de zogenoemde Innovatiebox vereenvoudigen.
Vanaf 1 januari 2013 kan op verzoek 25% van de winst aangemerkt worden als innovatieboxwinst (met een maximum van € 25.000). Voor dit deel van de winst geldt dan een belastingtarief van effectief 5% in plaats van 20% of 25%. Ondernemers kunnen voor een periode van drie jaar de innovatieboxvoordelen op deze eenvoudige wijze bepalen. Na deze periode moet worden bepaald op de onderneming nog steeds kwalificeert voor de innovatiebox (bijv. door in het bezit te zijn van een WBSO-beschikking)
Door de maximering op een innovatieve winst van € 25.000 heeft de regeling vooral betekenis voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland.
De keuze kan jaarlijks worden gemaakt. Uiteraard kan ook de ‘normale’ wettelijke regeling worden benut als dat voordeliger is.

Bron: Het Financieele Dagblad 28 december 2012.November 2012 - Definitieve wijzigigen WBSO RDA subsidie bekend
Op 23 november stuurde staatssecretaris Weekers van Financiën een brief aan de Eerste Kamer met de belangrijkste wijzigingen op het Belastingplan 2013. AgentschapNL heeft nu bekend gemaakt dat alle wijzigingen van de WBSO/RDA voor 2013 door zullen gaan, met uitzondering van de voorgenomen aanpassing van de zelfstandigenaftrek. Deze blijft in 2013 € 12.310 en de extra aftrek voor startende zelfstandigen blijft € 6.157.

De WBSO/RDA subsidieregeling wordt op de volgende punten gewijzigd:
• Verhoging van de bovengrens van de 1e schijf van € 110.000 naar € 200.000;
• Verlaging van het percentage van de 1e schijf van 42% naar 38%;
• Verlaging van het percentage van de 1e schijf voor starters van 60% naar 50%;
• Het S&O uurloon wordt afgerond naar boven op € 1 in plaats van de huidige afronding op € 5 naar boven;
• Ondernemers die een S&O-verklaring over 2013 ontvangen, moeten verplicht een mededeling doen van de gerealiseerde uren.
Het percentage van de 2e schijf blijft 14%. Het plafond blijft € 14 miljoen.

Voor de S&O-verklaringen over 2012 geldt een overgangsregime:
• Ondernemers die een RDA-beschikking hebben ontvangen, moeten een mededeling van de gerealiseerde uren doen;
• Ondernemers die een RDA-kosten/uitgaven beschikking hebben gehad moeten een mededeling van de gerealiseerde kosten en uitgaven doen;
• Ondernemers die alleen een S&O-verklaring (WBSO) over (een deel van) 2012 hebben ontvangen, moeten een mededeling van het aantal gerealiseerde uren doen als zij minder dan 90% van de uren uit de verklaring hebben gerealiseerd.

Bron: Agentschap NL


19 september 2012 - Wijzigingen WBSO 2013
Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2013 gepresenteerd. De belangrijkste wijzigingen voor de WBSO in 2013 zijn:

- De bovengrens van de 1e schijf wordt verhoogd van € 110.000 naar € 200.000.
- Het percentage van de 1e schijf wordt verlaagd van 42% naar 38%.
- Het percentage van de 1e schijf voor starters wordt verlaagd van 60% naar 50%.
- Het S&O uurloon wordt afgerond naar boven op 1 euro. Nu is dat nog 5 euro.
- De grens voor het doen van een mededeling over de gerealiseerde uren wordt opgetrokken van 90% naar 100%.

Het percentage van de 2e schijf (14%) en het plafond van 14 miljoen euro blijven op het niveau van 2012.
De bedragen voor de S&O-aftrek voor zelfstandigen, inclusief de extra aftrek voor zelfstandige starters, zullen worden geïndexeerd. Zodra deze bedragen bekend zijn zullen we dit vermelden op onze website.

Bron: Belastingplan 2013


4 april 2012 - Evaluatie WBSO 2006-2010 en beleidsvoorstellen WBSO 2013
In opdracht van het ministerie van Economische zaken Landbouw & Innovatie is onderzoek gedaan naar de effecten van WBSO subsidie. Naast effecten op de S&O-loonuitgaven zijn er in het onderzoek ook positieve effecten gevonden op bedrijfsprestaties, vestigingsklimaat en de kwaliteit van S&O in Nederland.

De onderzoekers concluderen dat bedrijven die aan S&O doen goed gebruik maken van de WBSO. Ongeveer 85% van de bedrijven met tien of meer werkzame personen die aan speur- en ontwikkelingswerk doen, maakt gebruik van de WBSO subsidie.


Beleidsvoorstellen WBSO 2013
Het Kabinet heeft naar aanleiding van de evaluatie de volgende beleidsvoorstellen naar de Kamer gestuurd:
- het plafond van de WBSO vanaf 2013 vaststellen op 12 miljoen euro;
- de eerste schijf vanaf 2013 verlengen naar ten minste 150.000 euro;
- het doorvoeren van een aantal technische aanpassingen in de WBSO om deze verruimingen te dekken;
- eventueel het effectieve WBSO-percentage te maximeren op 42%.

Deze maatregelen worden ingevuld bij de besluitvorming over Belastingplan 2013. Zodra hier meer over bekend is, vindt u dit op onze website WBSO subsidie.

Bron: Agentschap NL


29 december 2011 - Publicatie RDA subsidieregeling 2012

Het "Besluit RDA" van 21 december 2011 is op 29 december jongstleden gepubliceerd in het Staatsblad. In hoofdlijnen komen de bepalingen overeen met de eerder gepubliceerde concept regeling.

Bron: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie


21 december 2011 - Zelfstandigenaftrek in 2012 verhoogd

Vandaag heeft het ministerie van Financiën de zelfstandigenaftrek S&O voor 2012 bekend gemaakt. De aftrek bedraagt in 2012 € 12.310. De aftrek S&O voor zelfstandigen die als starter worden aangemerkt bedraagt in 2012 € 18.467.
Dit is een verhoging van ruim € 300 ten opzichte van 2011.

Bron: Ministerie van Financiën
 

 

20 oktober 2011 - WBSO subsidie 2012 kan weer aangevraagd worden

Het WBSO aanvraagprogramma 2012 is vanaf vandaag beschikbaar. Bedrijven die verwachten in 2012 R&D-werkzaamheden uit te voeren, kunnen WBSO subsidie aanvragen.
Bedrijven kunnen het gehele jaar door WBSO subsidie-aanvragen indienen. De aanvraag moet wel vooraf en uiterlijk één volledige kalendermaand voor de start van de R&D-werkzaamheden bij Agentschap NL zijn ingediend.

Bron: Agentschap NL

11 oktober 2011 - RDA subsidie

Gisteren, 10 oktober 2011, is in de "1e nota van wijziging Belastingplan 2012" meer bekend gemaakt over de RDA subsidieregeling. De RDA subsidie, ook wel RDA aftrek genoemd, is een nieuwe fiscale subsidie voor niet-loonkosten van Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O). De RDA subsidie zal worden gekoppeld aan de WBSO en zal zoveel mogelijk aansluiten bij de reeds bestaande procedure voor het aanvragen van WBSO. Dit bekent dat WBSO subsidie en RDA subsidie tegelijkertijd aangevraagd worden. Naast de S&O-verklaring zal Agentschap NL de hoogte van de direct aan S&O toerekenbare kosten en investeringen vaststellen.

 

Het RDA subsidiepercentage is 40% voor 2012. Dit betekent dat 40% van R&D-exploitatiekosten en R&D-investeringen mag worden afgetrokken van de fiscale winst.

Bij een winstbelasting van 25% zal de RDA subsidieregeling zal een netto voordeel opleveren van 10%. Omgerekend naar een normale subsidie is dit een voordeel van 13,3% subsidie-equivalent.

Bron: 1e nota van wijziging Belastingplan 2012


20 September 2011

Vandaag, Prinsjesdag 2011, is het Belastingplan 2012 gepresenteerd. Hierin is een aantal wijzigingen gepresenteerd voor de WBSO subsidieregeling in 2012.
Het gaat concreet om de volgende wijzigingen:
- het percentage van de 1e schijf wordt verlaagd van 50% naar 42%;
- het percentage van de 1e schijf voor starters wordt verlaagd van 64% naar 60%;
- de bovengrens van de 1e schijf wordt verlaagd van 220.000 euro naar 110.000 euro;

- het percentage van de 2e schijf wordt verlaagd van 18% naar 14%;
- het plafond voor de WBSO subsidie blijft 14 miljoen euro;
- de bedragen voor de zelfstandigenaftrek inclusief de extra aftrek voor starters zullen worden geïndexeerd en zijn nog niet bekend.
Het budget voor de WBSO subsidie in 2012 bedraagt 864 miljoen euro.

Bron: Belastingplan 2012

 

19 september - nieuwe website met fiscale subsidies gelanceerd

In aanloop naar Prinsjesdag 2011 is vandaag, 19 september, de site http://www.fiscale-subsidies.nl in de lucht gegaan. De site geeft naast informatie over de WBSO subsidieregeling, informatie over andere fiscale subsidies voor Nederlandse bedrijven waaronder: de Innovatiebox, de RDA subsidieregling (RDA aftrek/RDA subsidie), Energie Investeringsaftrek (EIA subsidie), Milieu Investeringsaftrek (MIA subsidie), Vamil subsidie e.a. De site is een initiatief van Pienter Subsidieverwerving.
Meer over Pienter subsidieadvies vind u hier >

 

 

13 september 2011 Nieuw bedrijvenbeleid kabinet

In aanloop naar Prinsjesdag 2011 is op dinsdag 13 september, door minister Verhagen en staatssecretaris Weekers het rapport gepubliceerd "Naar de Top - Het bedrijvenbeleid in actie(s)". Het nieuwe bedrijvenbeleid van het kabinet schept goede kansen voor innovatieve bedrijven. De belangrijkste punten met betrekking tot WBSO-subsidie zijn: 
- Het continueren in 2012 van de huidige plafonds van de WBSO subsidieregeling. Deze plafonds waren eigenlijk eenmalig ingesteld als crisismaatregel.
- Het kabinet komt in 2013 met een aanvullend fiscaal innovatiepakket van € 100 miljoen. Dit wordt deels ingezet voor een mogelijke ophoging van de WBSO subsidie in 2013.

Bron: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

15 augustus 2011 WBSO in combinatie met KP6 en KP7

Volgens Agentschap NL gaan er al enige tijd geruchten dat de Europese Commissie bij de berekening van KP6- en KP7-subsidie rekening houdt met eventueel verkregen belastingvoordeel uit de WBSO subsidieregeling. Dit is onder andere gebleken bij enkele EU-audits. Inmiddels heeft de Europese Commissie hierover een officieel standpunt ingenomen.

Het officiële standpunt van de EU luidt: Bedrijven die naast KP6- of KP7-financiering ook gebruik maken van de WBSO subsidieregeling, moeten bij de berekening van hun loonkosten eerst het WBSO-belastingvoordeel aftrekken, voordat de loonkosten gedeclareerd worden in een KP6- of KP7 project.
Wilt u meer informatie over bovengenoemde subsidieregelingen of een vrijblijvend gesprek over subsidiemogelijkheden voor uw onderneming? Neem dan contact op met één van onze subsidiespecialisten.

Bron: Agentschap NL
 

11 november 2010 WBSO percentages blijven onveranderd in 2011

De WBSO subsidiepercentages zullen in 2011 hetzelfde zijn als in 2010. Dit is te lezen in de Nota van Wijziging op het Belastingplan 2011. Het vorige kabinet wilde in 2011 de WBSO subsidiepercentages nog naar beneden bijstellen.
In 2011 blijft het subsidiepercentage in de eerste schijf dus 50% en de tweede schijf 18%.

Bron: Agentschap NL

 

 

21 september 2010 (Prinsjesdag 2010) Structurele verhoging WBSO

Het Kabinet vindt het van belang innovatief ondernemerschap blijvend extra te stimuleren. Het budget voor de S&O-afdrachtvermindering (WBSO subsidie) wordt per 2011 structureel opgehoogd met € 170 miljoen, hierdoor wordt de toekomst van de S&O-afdrachtvermindering in zijn huidige vorm zoveel mogelijk gewaarborgd. De tijdelijke crisismaatregelen die van toepassing waren in 2009 en 2010 worden in 2011 en 2012 stapsgewijs teruggebracht naar een niveau ruim boven dat van 2008. Per saldo wordt hiermee de WBSO-subsidie structureel verhoogd. In onderstaande tabel treft u de van toepassing zijnde percentages en schijfruimtes aan.

Maatregelen WBSO 2008 t/m 2012.

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

Loongrens

110.000

150.000

220.000

220.000

150.000

Plafond

8 mln

14 mln

14 mln

11 mln

8,5 mln

1e schijf

42%

50%

50%

46%

45%

2e schijf

14%

18%

18%

16%

14%

 
Bron: Belastingplan 2011

 

21 September 2010 (Prinsjesdag 2010) - Tijdelijke verruiming WBSO verlengd in 2011 

De tijdelijke verruiming van de WBSO subsidieregeling zal ook in het jaar 2011 gelden. Gepland was een terugkeer naar het niveau van 2008. In 2011 zal de WBSO subsidie 46% bedragen tot een grens van € 220.000 en 16% over het S&O-loon boven deze grens.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs van Pienter

Zie ook Pienter subsidieadvies www.pienter.nl

Bron: Belastingplan 2011 
 

September 2010 - WBSO-verruiming verlengd in 2011

Het kabinet zet de verruiming van de WBSO subsidie voort in 2011. Dat wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt, zo weet Het Financieele Dagblad te melden. Volgens het kabinet is het nog te vroeg om te stoppen met steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. De verhoging van de WBSO subsidiepercentages en - grondslagen is een tijdelijke maatregel die oorspronkelijk alleen voor de jaren 2009 en 2010 zou gelden. Het FD artikel spreekt overigens de verwachting uit dat de percentages en grondslagen "het midden zullen houden" tussen het subsidieniveau in 2008 en het huidige, verruimde niveau. 

Bron: Het Financieele Dagblad
 

Augustus 2010

Per september 2010 zal Agentschap NL stoppen met het verstrekken van diskettes voor het aanvragen van WBSO subsidie. Dit, omdat bijna 95% van de WBSO-aanvragen al digitaal wordt ingediend. WBSO subsidie-aanvragen die na september worden ingediend per diskette zullen nog wel in behandeling worden genomen. Diskettes die nog in voorraad zijn kunnen nog worden gebruikt.

Bron: Agentschap NL


Juli 2010

In 2009 hebben meer bedrijven en kennisinstellingen gebruik gemaakt van WBSO subsidie ten opzichte van 2008. Zowel het aantal toegekende aanvragen als het toegekende bedrag aan afdrachtvermindering is toegenomen met respectievelijk 23% en 53%.
Een belangrijke oorzaak voor de toename is het door de Nederlandse overheid extra beschikbaar gestelde budget. De budgetverhoging maakt onderdeel uit van het maatregelen pakket om de gevolgen van de economische crisis zo goed mogelijk op te vangen.

Het aantal jonge startende bedrijven dat gebruik maakt van WBSO subsidie is in 2009 flink gestegen ten opzichte van 2008. Starters gaven voor ruim € 179 miljoen uit aan S&O-loonkosten. Het totaal toegekende bedrag aan S&O is in 2009 uitgekomen op € 848 miljoen.

Bron: FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk, het gebruik van de WBSO in 2009. Agentschap NL (2010)


Januari 2010 - Innovatiebox subsidie, vernieuwd en verruimd

Met ingang van 1 januari 2010 is, zoals aangekondigd op Prinsjesdag 2009, de octrooibox faciliteit fors verruimd. In verband hiermee verandert ook de naam van de faciliteit; Octrooibox wordt Innovatiebox.
* De plafonds worden zowel voor octrooi-activa als activa uit speur- en ontwikkelingswerk geschrapt.
* Het onderscheid tussen innovatiewinst voortkomend uit octrooien of speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is hiermee vervallen.
* Het tarief voor de vennootschapbelasting voor innovatieve activiteiten wordt verlaagd van 10% naar 5%.
* Verliezen op innovatieve activiteiten worden aftrekbaar tegen het normale tarief van 25,5% in plaats van het verlaagde tarief.

Bron: Ministerie van Financiën


September 2009 - 2e verhoging WBSO subsidie

Op prinsjesdag is het Belastingplan 2010 gepresenteerd. Hierin is een wijziging voor de WBSO subsidie aangekondigd.
In de huidige situatie kan de S&O-inhoudingsplichtige een afdrachtvermindering van 50% toepassen op het totale S&O-loon tot een grens van € 150.000. Voor het meerdere geldt een afdrachtvermindering van 18%. Voor het jaar 2010 wordt de grens van € 150.000 TIJDELIJK VERHOOGD tot € 220.000, waardoor een S&O-inhoudingsplichtige over een groter deel van het S&O-loon het verhoogde percentage afdrachtvermindering kan toepassen.

Voor deze maatregel wordt bovenop de reeds begrote 150 miljoen euro uit het crisisbeleid nog eens 60 miljoen extra beschikbaar gesteld.

Bron: SenterNovem


April 2009 - Verhoging WBSO subsidie bekend

De tijdelijke verhoging van de WBSO subsidie is door SenterNovem bekend gemaakt.
De WBSO-subsidie wordt VERHOOGD met ingang van 1 januari 2009, waarbij:
- het percentage voor de eerste schijf 50% wordt (was 42),
- het percentage voor de tweede schijf 18% wordt (was 14) én,
- de eerste schijf verlengd wordt naar € 150.000 (was € 110.000).

Deze maatregel maakt deel uit van het fiscale stimuleringspakket van het kabinet. Het is pas definitief als de officiële publicaties gedaan zijn.

Bron: SenterNovem 


Maart 2009 - Verhoging WBSO-subsidie

Het Financieele Dagblad meldt dat Staatssecretaris de Jager ook de WBSO subsidieregeling onderdeel laat zijn van het stimuleringspakket om de economie te ondersteunen. Voor de jaren 2009 en 2010 is (per jaar) € 150 miljoen extra beschikbaar. Deze middelen worden volgens De Jager ingezet om de percentages voor de eerste (nu 42%/60%) en de tweede schijf (nu 14%) te verhogen.

Bron: Het Financieele Dagblad


Oktober 2008 - Verruiming programmatuurontwikkeling binnen de WBSO

Vanaf 2009 kunnen projecten worden aangevraagd die voorheen niet voor ondersteuning vanuit de WBSO subsidieregeling in aanmerking kwamen. Aanleiding hiertoe is het beleid van EZ om de ontwikkeling van innovatieve diensten extra te stimuleren. Programmatuur wordt breed toegepast en is steeds vaker de basis bij diensteninnovatie. De uitbreiding heeft betrekking op projecten waarbij programmatuur wordt ontwikkeld om bestaande componenten op technisch nieuwe wijze te integreren of te laten samenwerken. Achterliggende gedachte is dat het creëren van een goede onderliggende ICT-infrastructuur essentieel is voor het kunnen exploiteren van een innovatieve dienst. Aanvullende voorwaarde is dat u de bestaande programmatuur componenten hoofdzakelijk zelf hebt ontwikkeld en reeds in uw onderneming toepast.

 

Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Contact WBSO - subsidie voor innovatie Pienter Subsidieadvies WBSO en de Innovatiebox WBSO downloads Meer informatie? WBSO en de RDA subsidie WBSO nader belicht Ontwikkelingsproject Techn. wetensch. onderzoek WBSO subsidienieuws WBSO en software ontwikeling WBSO administratie WBSO-aanvraag indienen De WBSO controle WBSO en IB-ondernemer